Product Description

ราคานี้รวม
 • การขับขี่แบบไม่จำกัดระยะทาง
 • ประกันภัยรถยนต์ (SCDW)
 • ฟรีค่าธรรมเนียมคนขับเสริม
 • ระบบติดตาม GPS
 • คืนรถช้าได้ 2 ชั่วโมง
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ประกันรถหายจากการโจรกรรม
 • ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เช่าและผู้ร่วมทาง
 • บริการเสริมอื่นๆ
 • ค่าประกันความเสียหาย ชำระเป็นเงินสด ณ วันที่รับรถ
  • ระยะเวลาการเช่า ไม่เกิน 3 วัน 3,000 บาท
  • ระยะเวลาการเช่า ไม่เกิน 7 วัน 5,000 บาท
  • ระยะเวลาการเช่า เกิน 7 วันขึ้นไป 10,000 บาท

ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อรถไม่เกิดความเสียหาย

 • ค่าบริการส่งมอบรถ (เวลา 9.00 น. – 15.00 น.)
  • เริ่มต้น 300 บาท / เที่ยว (ตัวเมืองตราด)

เส้นทางอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รถเช่าขับเอง
 • ผู้เช่าต้องมีเอกสารประกอบการเช่ารถ ดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เช่าจะต้องมีอายุมากกว่า 23 ปี
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ (คนไทย) หรือ ใบขับขี่สากล (ชาวต่างชาติ) ของผู้เช่าซึ่งยังไม่หมดอายุ
  • สำเนาหน้าบัตรเครดิตของผู้เช่าที่มีวงเงินเพียงพอ สำหรับการกันวงเงินจำนวน 10,000 – 20,000 บาท
  • เอกสารอื่นๆ ตามที่ผู้ให้เช่าร้องขอ
 • เลือกรุ่นรถ ช่วงเวลา ตามต้องการและตรวจสอบราคา
 • หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านสามารถทำจองได้โดยการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการจอง
 • ทำการชำระเงินออนไลน์และระบบจะทำการยืนยันการจองของท่านผ่านทางอีเมล์
 • หากท่านไม่ต้องการใช้บริการที่จองไว้กรุณาแจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันรับรถ บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 30% ของจำนวนทั้งหมดหรือแจ้งการยกเลิกน้อยกว่า 48 ชั่วโมง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเต็มจำนวน
ข้อตกลง และ เงื่อนไข
 • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะการจองผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ราคาที่แสดงนี้เป็นค่าเช่ารวมประกันภัยรถยนต์แล้ว ผู้เช่าต้องใช้วงเงินบัตรเครดิตในการมัดจำและประกันการเช่าในวันที่รับรถตามอัตราดังนี้
  • นิสสัน ซิลฟี่ 10,000 บาท
  • โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 20,000 บาท
 • กรณีที่คืนรถช้ากว่าที่กำหนด ระบบจะคำนวณค่าเช่าเป็น 1 วัน
 • ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ในการให้เช่ารถในอัตรานี้ ตามช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ (มีค่าธรรมเนียม) กรุณาติดต่อ 039-516005, 080-0144474
 • ผู้เช่ายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยที่ผู้เช่าจะได้รับทราบ ณ เวลาที่ผู้เช่าลงชื่อในสัญญาเช่าต่อหน้าพนักงานบริษัทฯ
 • ผู้เช่าจะต้องขับรถในเส้นทางถนนปกติเท่านั้น (ไม่ใช่เส้นทางทุรกันดาร หรือออฟโรด) ไม่ละเมิดบทบัญญัติกฎหมาย หรือกฎหมายจราจร รวมทั้งไม่ใช้รถกระทำการใดๆ โดยไม่สุจริต และเดินทางเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดในเอกสารสัญญาเช่ารถเท่านั้
 • ผู้เช่าต้องทราบว่าประกันภัยคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคล และตัวรถยนต์ เท่านั้น
 • ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ยกเลิกการเช่าได้ทันที หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวรถ
 • รถที่เช่ามีน้ำมันเต็มถังเสมอและผู้เช่าจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังก่อนนำรถมาคืน (หรือตามข้อตกลงในสัญญาก่อนหน้านี้)
 • รถเช่ามีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่ผู้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 1,000 – 3,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุทำให้รถไม่สามารถขับขี่ต่อไปได้หรือรถถูกขโมย จำนวน 20,000 บาท หรือ ไม่คืนเงินมัดจำ
 • ผู้เช่าจะต้องคืนรถก่อนเวลาเครื่องบินขึ้น 1 ชม. ในกรณีที่ส่งรถคืนล่าช้าเกินกว่าเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินหรือไม่คืนเงินมัดจำ
 • ผู้ขับขี่จะต้องลงชื่อเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเช่ารถ ในเอกสารสัญญาเช่า
 • การคืนเงินจากการยกเลิกการจอง มีค่าธรรมเนียมดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5% จากยอดทั้งหมด
  • ค่าธรรมเนียมดำเนินการผ่านระบบ 300 บาท / รายการ

Car Rental

SKU: Car Rental